Selas ISGAD是一个超低的NOx平火焰燃烧器,适用于各种应用。

规格

  • 高达100%的氢和典型的炼油厂燃料
  • 容量1.4 MBT / HR。
  • 压力20 psig.
  • 草案0.2“W.C.
  • 氧气2%
  • CO 0 PPM.
  • NOx低至27 ppmv
  • 燃料70%H2
  • 噪声<80 dB(a)
  • 倾斜3:1

Selas-Isgad-液 - 燃烧器 - 图表Selas-Isgad-液体燃烧器